Kolekcje na Allegro

Ten artykuł jest efektem ostatnich błędnych decyzji serwisu Allegro w stosunku do kategorii Antyki i Kolekcje.

Gdy w 2016 roku serwis ogłosił zakończenie pobierania opłat za wystawianie ofert, polski ecommerce odetchnął z ulgą bowiem oznaczało to dobrą decyzję, która zniechęci do zakładania własnych sklepów, platform aukcyjnych i przenoszenia się na portale społecznościowe, np. Facebook (https://www.spidersweb.pl/2016/05/oplata-za-wystawienie-aukcji-allegro.html).

Zmiana na pozwalała też na utrzymanie oferty w Allegro bez konieczności ciągłego zastanawiania się nad jej wznawianiem, bo wiele przedmiotów kolekcjonerskich aby zostało sprzedanych potrzebuje naprawdę nie dni, ale tygodni, czy miesięcy. I to były dobre kroki po latach marginalizowania Kolekcji kosztem przerabiania sklepu na „polski Amazon”, zatracania unikalności, która cały czas pielęgnuje Ebay w swoich największych serwisach Ebay.com, Ebay.de, czy Ebay.co.uk, będąc przeciwwagą dla Amazona, który już dawno by zmiótł Ebaya z rynku, gdyby nie właśnie coś więcej niż sklep…

Niestety Allegro zapomniało o tym, bowiem doświadczamy teraz serii złych decyzji –

1. podwyżka opłat (prowizji) do horrendalnych 9 i 10% w Kolekcjach i Antykach, co skutecznie przekonało największych, że warto wyjść z serwisu i skorzystać z https://onebid.pl/pl

lub też inwestować we własne sklepy, czy platformy sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich. Szczególnie numizmatyka i Militaria straciły wielu Sprzedawców, bo drogich przedmiotów przestało się opłacać wystawiać ze względu na prowizję. Dodatkowo ten ruch wywołał dodatkową falę w sprzedaży poza Allegro, która była następstwem głupiej decyzji o podwyżce prowizji bez zastosowania górnego limitu.

2. po kilku chudych miesiącach i ucieczce „dużych” na swoje rozwiązania, zostaliśmy uraczeni zwrotem w postaci wprowadzenia górnego limitu, czyli maksymalnej prowizji 50 zł. (https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/od-dzis-maksymalna-prowizja-w-antykach-i-sztuce-oraz-kolekcjach-wynosi-50-zl-MMOnz95WWfV). Decyzja dobra, ale mocno spóźniona – dla większości równoważnym lub nawet lepszym miejscem pozyskania przedmiotów stał ju się Facebook, ze swoją mnogością grup i możliwością sprzedaży bez ograniczeń 🙂

Oczywiście trend na pewno by wyhamował, gdyby Allegro konsekwentnie myślało o Kolekcjach, jako czymś istotnym, a nie zbędnym.

3. Niestety tak się nie stało i około 2 miesiące temu, serwis zafundował ponowne wprowadzenie opłat za wystawienie w kategoriach Antyki i Kolekcje. Dzięki temu nastąpi odpływ tanich przedmiotów, które muszą czekać na nabywców, jak też całej masy średnich i droższych, które wystawione w opcji Kup Teraz, zaczną tylko powiększać rachunek sprzedawców i ich frustrację wobec decyzji Allegro.

Śmiem sądzić, że to przyspieszy jeszcze bardziej upadek tych kategorii, w których od lat nikt nic nie zmieniał, a podział w Militariach, którego jestem autorem przetrwał bez mała kilkanaście lat, bo nie ma w Allegro nikogo, kto czułby temat i pieniądz, który za tym stoi. Jest tylko ignorancja, polityka wyciskania cytryny, czyli dodajemy opłaty wszędzie gdzie można, patrząc z pozycji monopolisty, którym Allegro już nie jest w tej materii. Szkoda, że tak się to toczy, bo bez Antyków i Kolekcji, to będzie tylko namiastka „lokalnego Amazona”, który jak wejdzie do Polski naprawdę to zdmuchnie lub kupi Allegro bez żadnych skrupułów.

Zostawiam ten temat otwarty licząc, że może mądry analityk zwróci uwagę, że nie warto. A Was zachęcam do sprawdzania rachunków w Allegro, bo koszty rosną i myślenia o innych formach sprzedaży lub w oczekiwaniu na inwestora, który położy pieniądz na stworzenie środkowoeuropejskiego Delcampe :).

Musiałem o nich napisać, jako użytkownik i przez wiele lat osoba dbająca o Kolekcje i Militaria w Allegro. Teraz łza mi się w oku kręci, gdy patrzę na te stosy szmelcu zalegające wzdłuż i szerz listingów, brak zmian w kategoriach i eliminację coreowych kategorii serwisu.

 

English version.

This article is the result of the latest faulty decisions of the Allegro website in relation to the Antiques and Collections category.

When in 2016 the service announced the end of charging for issuing offers, the Polish ecommerce breathed a sigh of relief because it meant a good decision that would discourage the establishment of own stores, auction platforms and porting to social networks, eg Facebook (https: // www. spidersweb.pl/2016/05/oplata-za-wystawienie-aukcji-allegro.html).

The change also allowed the Allegro offer to be maintained without the need to constantly think about resuming it, because many collector’s items need to be sold, they do not really need days, but weeks or months. And these were good steps after years of marginalizing the Collection at the expense of remaking the store on „Polish Amazon”, the loss of uniqueness, which constantly cares for Ebay in its largest websites Ebay.com, Ebay.de, or Ebay.co.uk, being a counterbalance to Amazon, who would have taken Ebaya out of the market a long time ago, if not for something more than a shop …

Unfortunately, Allegro forgot about it, because we are now experiencing a series of bad decisions –

1. increase in fees (commissions) to horrendous 9 and 10% in collections and antiques, which effectively convinced the biggest, that it is worth to leave the website and use https://onebid.pl/en

or invest in your own stores or platforms for the sale of collector’s items. Numismatics and Militaria especially lost many Sellers, because expensive items ceased to pay off due to commission. In addition, this move triggered an additional wave of sales outside of Allegro, which was the result of a stupid decision to increase the commission without applying the upper limit.

2. after a few lean months and the escape of „big” to their solutions, we were rebuked by the introduction of the upper limit, ie the maximum commission of 50 zlotys. (Https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/od-dzis-maksymalna-prowizja-w-antykach-i-sztuce-oraz-kolekcjach-wynosi-50-zl-MMOnz95WWfV). Good, but very late decision – Facebook has become the equivalent or even better place for acquiring items, with its multitude of groups and the possibility of unlimited sales 🙂

Of course, the trend would surely slow down if Allegro consistently thought about the Collection as something important and not unnecessary.

3. Unfortunately, this did not happen and about 2 months ago, the service offered re-introduction of fees for exhibiting in the Antiques and Collections categories. Thanks to this, there will be an outflow of cheap items that have to wait for buyers, as well as the entire medium and more expensive mass, which will be offered in the Buy Now option, will only increase the account of the sellers and their frustration with Allegro’s decisions.

I dare believe that this will accelerate the fall of those categories, in which nobody has changed anything for years, and the division in Militariach, which I am the author has survived almost a dozen years, because there is no one in Allegro who would feel the subject and money, which this is what it is. There is only ignorance, the politics of squeezing lemon, that is, we add fees wherever you can, looking from the position of the monopolist, which Allegro is no longer in this matter. It is a pity that this is how it goes, because without the Antiques and Collection, it will only be a substitute of the „local Amazon”, which when it comes to Poland really will blow it or buy Allegro without any scruples.

I leave this topic open, counting that maybe a wise analyst will notice that it is not worth it. I encourage you to check your invoices at Allegro, because costs increase and thinking about other forms of sale or waiting for an investor who will put money to create a Central European Delcampe :).

I had to write about them as a user and for many years a person who cares about Collections and Militaria at Allegro. Now I have a tear in my eye, when I look at these piles of junk that are long and wider in the listings, no changes in categories and the elimination of core service categories.

Informacje o Polish_Badges

Od wielu lat zajmuję się polską falerystyką wojskową. Zbieram odznaczenia, jestem uczestnikiem aukcji, historykiem wojskowości, autorem wielu publikacji z zakresu falerystyki i medalierstwa. Od niedawna prowadzimy kanał video poświęcony odznakom oraz profil na Facebook.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aukcje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s